DOBBELTSPOR
JERNBANE

Det er ikke bare innad i byen man må legge til rette for miljøvennlig transport. Man må også sørge for at det å reise mellom byer kan skje uten for store utslipp. Da er det viktig å satse på jernbane! Toget bruker lite energi og tar lite plass. Jernbanen fører heller ikke til luftforurensing, noe som er et økende problem i norske byer. En satsing på jernbane er nødvendig dersom Norge skal nå klimamålene sine. Hvis man vil kutte klimagassutslipp fra fly- og veitrafikk, må man flytte både personer og gods over på bane. For at toget skal være et bra alternativ til fly og bil må man utbedre tilbudet. Man må få flere og mer pålitelige avganger, bygge ut dobbeltspor, og redusere prisen.

FINN UT MER