KØPRISING

Vegtrafikken står i dag for ⅕ av Norges samlede klimagassutslipp. I tilleg bidrar privatbilisme til lokal luftforurensning, svevestøv, støy og ulykker. Køprising er et effektivt virkemiddel for å redusere biltrafikken i rushtida. Da settes det opp en bomstasjon der prisene for å kjøre gjennom varierer etter når på døgnet du passerer. På denne måten blir det dyrere å bruke bilen i rushtida, slik at det lønner seg å reise kollektivt. Køprising har vært prøvd ut blant annet i London og Stockholm, og også i Trondheim og Kristiansand her hjemme. Resultatene har vært de samme: Mindre privatbilisme og flere som bruker kollektivtilbudet. Dette viser at køprising er en effektiv måte å redusere rushtrafikken.

FINN UT MER